Kasutus- ja privaatsustingimused

Muudetud viimati: 16.01.2018

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesolevad kasutus- ja privaatsustingimused (edaspidi nimetatud Kasutustingimused) reguleerivad internetiaadressil www.teemekoos.ee asuva portaali (edaspidi nimetatud Portaal; Portaal on tehniline platvorm, mis loob võimaluse leida huviline ühiste tegevuste jaoks) ja selle kaudu pakutavate teenuste kasutamise tingimusi, millega iga Portaali külastaja või kasutaja Portaali kasutamisel nõustub.
1.2. Portaali operaatoriks on Go Together OÜ (edaspidi nimetatud Go Together), äriregistri kood 14218240, e-post info@teemekoos.ee.
1.3. Kasutaja kinnitab Portaalis konto loomisega (edaspidi nimetatud Registreerumine), et kõik tema esitatud andmed ja antud kinnitused on õiged; ta on täielikult teovõimeline füüsiline isik (vähemalt 18-aastane) või tal on kõik õigused ja volitused kasutaja nimel teenuste tellimiseks. Eelnimetatud kinnituste õigsust eeldatakse ja Go Together ei ole kohustatud neid kontrollima. Juhul kui tegemist on valede andmetega, siis kasutaja kustutatakse.

2. TEENUS
2.1. Go Together OÜ pakutav teemekoos.ee on portaal, mis aitab leida huvilise ühisteks tegevusteks (edaspidi nimetatud ühiselt Teenused või eraldi Teenus).
2.2. Teenuse kasutajad on füüsilised isikud, kes Registreerivad ennast Portaali kasutajaks (edaspidi nimetatud Kasutajad või eraldi Kasutaja).
2.3. Portaali täisfunktsionaalsuse kasutamiseks peab kasutaja ennast Registreerima.
2.4. Go Together võib iga Teenuse kohta kehtestada eraldi lisatingimusi (näiteks hinnad, teenuse sisu ja ulatus jms), mis on avaldatud Portaalis abikeskuse lehel ja Portaali sotsiaalmeedias ning mida loetakse Kasutustingimuste lahutamatuks osaks.

3. KLIENDITUGI
3.1. Klienditoe saamiseks Portaali kasutamise, Registreerumise, Teenuste ja isikuandmete töötlemise kohta peab Kasutaja pöörduma Portaali abikeskuse poole (edaspidi nimetatud Klienditugi).
3.2. Go Together vastab Klienditoele saabunud tehnilistele küsimustele, mis takistavad portaali kasutamist, mõistliku aja jooksul, kuid ei taga, et küsimustele vastatakse kindla aja jooksul või, et küsijale antakse küsijat rahuldavad vastused.

4. AUTORIÕIGUSED
4.1. Kõik autoriõigused Portaalis esitatud materjalidele kuuluvad Go Together’ile või on Go Together’ile antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist Portaalis.
4.2. Portaali sisu autori- ja muud omandiõigused (eelkõige õigused tarkvarale, ärimudelile, tekstidele, kujundusele, kujunduselementidele) kuuluvad Go Together’ile või tema litsentsiandjatele. Kõik Portaali sisu (va teenusepakkujate avalik informatsioon) puudutavad õigused on Go Together’il.
4.3. Kasutaja võib Portaalis avaldatud autoriõigusega kaitstud teoseid ilma Go Together’i nõusolekuta avalikult kasutada viidates Go Together’ile kui allikale.
4.4. Portaal on mõeldud ainult isiklikuks kasutamiseks ning ei ole mõeldud kommertseesmärkideks. Organisatsioonidel, firmadel ja/või muudel ühingutel ei ole õigust luua kasutajat ning kasutada Portaali, mis tahes ebaseaduslikul/mitte-lubatud moel, nagu näiteks kasutajate nimede/e-mailide kogumine tarkvara või mõnel muul moel, et jagada reklaamkirju (spam), arvuti viiruseid ning mitte-lubatud moel Portaalile viitamine, avaldamine teise veebilehe või portaali raamistikus, uuritakse ning rakendatakse tsiviil-, haldus- ja kriminaalõiguslikke meetmeid rikkujatele.

5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
5.1. Kasutaja on kohustatud esitama Registreerumisel enda isikuandmed.
5.2. Kasutaja annab nõusoleku Kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete (punkt 5.7) töötlemiseks eesmärgiga tagada Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus.
5.3. Go Together kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.
5.4. Go Together töötleb isikuandmeid kliendile Teenuste osutamise eesmärgil ning Portaaliga seotud informatsiooni edastamiseks Kasutajale.
5.5. Go Together ei edasta, müü ega avalikusta Kasutaja andmeid kolmandatele osapooltele ilma kliendi eelneva nõusolekuta.
5.6. Go Together’il on õigus edastada isikuandmeid Go Together grupi ettevõtetele ja koostööpartneritele teenuste osutamisega seotud infot (punkt 5.4).
5.7. Go Together töötleb järgnevaid Kasutaja isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev, e-posti aadress ja asukoht (edaspidi Isikuandmed)- nende kriteeriumite alusel pakub Portaal soovitud tegevusteks sobiva kaaslase . Kasutajal on igal ajal õigus tutvuda oma Isikuandmetega ning andmeid parandada Portaalis enda profiilil või paluda andmete kustutamist, va juhul, kui andmete kustutamisest keeldumiseks esineb õiguslik alus.
5.8. Go Together ei ole kohustatud Kasutajate Isikuandmeid säilitama.
5.9. Kasutajal on õigus nõusolek Isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda Isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud Isikuandmete kustutamist, samuti kasutajakonto sulgemist. Selleks esitab Kasutaja vastavasisulise kirjaliku sooviavalduse Klienditoele või e-posti aadressile info@teemekoos.ee. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

6. PRIVAATSUSTINGIMUSED
6.1. Portaali külastajad ja kasutajad nõustuvad Isikuandmete kogumise, kasutamise ning edastamisega elukohariigist väljapoole vaid Go Together’i organisatsiooni siseselt.
6.2. Portaali külastamisel ja Teenuste kasutamisel või interaktiivsel suhtlemisel võib Go Together kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, mis koguvad teavet Teenuste juurdepääsu ja kasutamise kohta (nt Facebook, Google Analytics). Selline teave võib sisaldada muuhulgas infot Kasutaja ja interaktiivse suhtlemise kohta, tehtud päringute üksikasju, tehnilisi andmeid (nt IP-aadress, ühendusseadmed, operatsioonisüsteem) ja muud analoogset informatsiooni.

7. LEHE SISU
7.1. Kasutaja tunnistab ja nõustub, et Go Together saab vaadata ja kustutada igasugust teavet, sõnumeid, fotosid ja liikmete profiile (edaspidi tekst "Kasutaja info"), mis vastavalt Go Together äranägemisele ei vasta käesoleva lepingu tingimustele ning on kas solvav või ebaseaduslik materjal, mis võivad rikkuda teiste liikmete õigusi, kahjustada või ohustada Portaali teiste külastajate turvalisust.
7.2. Kasutaja kannab täielikku vastutust andmete ja materjalide sisu eest, mille on avaldanud Portaalis või teistele Portaali kasutajatele või külastajatele.
7.3. Go Together ei vastuta Kasutaja avaldatud andmete ja materjalide sisu eest.
7.4. Kasutaja nõustub enda profiili info (va isikuandmed) avaldamisel Portaalis automaatselt Go Together’i õigusega kasutada antud infot Go Together turundusmaterjalide loomiseks.
7.5. Käesolevas punktis kirjeldatakse materjalide loetelu, mille avaldamine on Portaalis keelatud. Go Together jätab endale õiguse uurida selliste materjalide avaldamise juhtumeid ja kohaldada oma seaduses ja käesolevas lepingus ettenähtud sanktsioone kõigile kindlaksmääratud nõuete rikkumisega isikutele, sealhulgas Portaalis keelatud materjalide eemaldamisele Portaalist, käesoleva lepingu lõpetamist, sellisele isikule osutatud teenuste liikmelisuse tühistamist ja lõpetamist.
Materjalid, mille avaldamine Portaalis on keelatud, on järgmised:
7.5.1. materjalid, mis on solvavad, sealhulgas rassistliku materjali või materjali, mis edendab igasugust vägivalda üksikisiku või rühmituse vastu;
7.5.2. materjalid, mis rikuvad kolmandate isikute õigusi või toetavad sellist rikkumist;
7.5.3. materjalid, mis ei sisalda semantilist tähendust, sealhulgas "letters of happiness" (järjepidevalt adresseeritud piiramatule arvule adressatidele) ja volitamata reklaamsõnumid (rämpspost);
7.5.4. materjalid, mis sisaldavad ilmselgelt vale või eksitavat teavet, soovitades ebaseaduslikke toiminguid või solvavaid, ähvardavaid, ebamõistlikke, diskrediteerivaid või alandavaid käitumisviise ning samuti selliseid tegevusi või käitumist;
7.5.5. materjalid, mis abistavad ebaseadusliku või autoriseerimata materjalide kopeerimist või levitamist, mis on kaitstud autoriõigusega ja kuuluvad kolmandatele isikutele, sealhulgas need, kellele antakse juurdepääs võltsitud tarkvarale või sisaldavad viiteid sellele, sisaldades andmeid riistvara ja tarkvara kaitsesüsteemide ja autoriõiguse rikkumise kohta piraatlusmuusika- ja videofailide haldamine, viited neile;
7.5.6. materjalid, mis kuvavad mõne veebilehe või portaali sisu või eraldi lehte, juurdepääsu, mis on limiteeritud või nõuab parooli, või sisaldavad viiteid, et läbida taolisi piiranguid, ja lisaks peidetud või mitte-viidatud veebilehtede või portaalide sisu kuvamine;
7.5.7. erootilise või vägivaldse iseloomuga materjalid;
7.5.8. mis sisaldab teavet, kirjeldab tehnoloogiat või juhiseid relvade loomiseks või ostmiseks, mis on keelatud, arvutiviiruste loomine, isiklike õiguste rikkumine või muude ebaseaduslike tegevuste läbiviimine;
7.5.9. materjalid, mis sisaldavad pakkumisi või järelepärimisi teiste liikmetega seoses paroolide või muu identifitseeriva teabe andmisega edasiseks kasutamiseks kaubanduslikel või ebaseaduslikel eesmärkidel;
7.5.10. kolmandaid isikuid osalema mis tahes äritegevuses või kauplemistegevuses või täitma mis tahes tegevusi, mis võivad kaasa tuua majandusliku kasu, sealhulgas osalemine auhinnavõistlustel, totalisaatoris, reklaamikampaaniates, püramiidiskeemides, hasartmängudes ilma Go Together kirjaliku nõusolekuta.
7.6. Te olete kohustatud kasutama Portaali ja osutatavaid teenuseid vastavalt kõikidele kohaldatavatele seadustele ja resolutsioonidele.
7.7. Kasutajal pole lubatud oma profiili väljadesse lisada telefoninumbreid, veebi-lehtede Interneti-aadresse ja e-posti aadresse. Punkti 7.7 eirates vastutab info väärkohtlemise tagajärgede eest Kasutaja.
7.8. Teil ei ole õigust reklaamida või kutsuda teisi liikmeid, ostma või müüma kaupu, või teenuseid Portaali abil. Teil ei ole õigust saata teistele saidi liikmetele reklaami, ega semantilist tähendust sisaldavaid kirju või korraldada massipostitusi.
7.9. Go Together ei jälgi kasutajaid väljaspool Portaali. Go Together ei vastuta teenuse kasutamise tagajärjel saadud kehavigastuste, solvangute või misiganes tekitatud kahjude tekitamise eest teistele inimestele .

8. ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS
8.1. Go Together’il on õigus:
8.1.1. saata Kasutajatele personaalseid Portaaliga seotud teadaandeid. Nimetatud teadaannetest on Kasutajal õigus keelduda.
8.1.2. igal ajahetkel ilma põhjuseid nimetamata oma teenuse pakkumise kõigile Kasutajatele või üksikutele kasutajagruppidele kas tähtajaliselt või tähtajatult peatada või lõpetada.
8.1.3. kontrollida, et keskkonna kasutamine toimuks kooskõlas Kasutustingimustega. Rikkumise avastamisel võib Go Together kasutada kõiki seaduses ja käesolevates Kasutustingimustes sätestatud õigusi.
8.1.4. tutvuda talle sobival ajal Kasutaja poolt avalikkusele kättesaadavaks tehtud materjalidega kontrollimaks, kas nimetatud materjalid pole vastuolus Kasutustingimustes sätestatuga.
8.1.5. nõuda nõuda Kasutajakonto loomisel isiku autentimist ja töödelda teenuste osutamise eesmärgil isikuandmeid seaduses sätestatud tingimustel ja korras;
8.2. Go Together vastutab Kasutustingimustes nimetatud kohustuste täitmise eest antud ajahetkel parimal võimalikul viisil, kusjuures Go Together ei võta endale mistahes vastutust seoses Kasutaja võimalike kahjudega alljärgnevatel juhtudel:
8.2.1. kui kahju on tekkinud Go Together’ist mitteolenevatel põhjustel, eelkõige häiretest teenuste osutamisel või teenuste kasutamise eeldusena toimivas internetiühenduses;
8.2.2. kui kahju on tekkinud Go Together’ist mitteolenevatel põhjustel kasutaja informatsiooni edastamisviivituse või kustutamise tulemusena;
8.2.3. kui kahju on tekkinud volitamata isikute juurdepääsu tulemusena Internetivõrgus asuvale informatsioonile või sellise informatsiooni muutmisel selleks volitamata isikute poolt;
8.2.4. kui Kasutajal on pretensioone teenuste kaudu või nendega seoses esitatava või saadava informatsiooni, teenuste või toodete kättesaadavuse, oma eesmärkidele sobivuse, nende tõesuse ja/või sisu suhtes.
8.3. Kasutaja vastutab muuhulgas iseseisvalt ja täielikult:
8.3.1. tema poolt teenuste kasutamisel edastatavate andmete ja informatsiooni sisu eest ning nende vastavuse eest Kasutustingimustes ja kehtivas seadusandluses sätestatuga;
8.3.2. teenuste kasutamise eesmärkide kuritarvitamise eest;
8.3.3. kahjude eest, mis tekivad Kasutajale endale ja/või mistahes kolmandale isikule seoses käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega Kasutaja poolt.

9. LÕPPSÄTTED
9.1. Kasutustingimused jõustuvad Go Together keskkonda Kasutajakonto loomisest alates ja kehtivad tähtajatult.
9.2. Go Together’il on õigus ilma Kasutajale ette teatamata muuta ja/või modifitseerida teenuste sisu, parameetreid, piiranguid, protseduure, teenuste osutamise menüüstruktuure, dokumentatsiooni jms. Muudatused loetakse kasutajale teatavaks tehtuks alates nende paigutamise hetkest Go Together keskkonda. Muudetud Kasutustingimused jõustuvad nende avaldamisel Portaalis.
9.3. Go Together’il on õigus teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Kasutustingimusi ja Portaali ühepoolselt muuta ning täiendada.
9.4. Go Together võib teavitada Kasutajat Kasutustingimuste ja Kodulehe muudatustest ja täiendustest Go Together’i Facebookis avaldatavate vastavate teadete kaudu.
9.5. Kasutustingimuste ja Kodulehe muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest www.teemekoos.ee –s.
9.6. Kasutaja kinnitab oma nõustumisest muudatuste ja täiendustega Kodulehel ja/või Kasutustingimustes Go Together teenuste kasutamisega peale vastavate muudatuste/täienduste jõustumist.
9.7. Portaalis võib olla linke teistele veebilehtedele, mis on väljaspool Go Together kontrolli. Go Together avaldab selliseid linke üksnes selleks, et Portaali kasutajatel oleks mugavam andmeid leida ja ei vastuta lingitud veebilehtede sisu eest.
9.8. Go Together’il on õigus omal valikul kas piirata või tühistada Kasutaja Portaali kasutamisõigust, sh sulgema tema kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui ta rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel pahausklikult.
9.9. Go Together jätab endale õiguse muuta igal ajal Portaali sisu või formaati ilma sellest eelnevalt teatamata. Go Together’il on õigus igal ajal sõltumata põhjusest muuta ja uuendada Portaali tehnilist ülesehitust ja funktsionaalsust; peatada või lõpetada Teenuse pakkumine ja sulgeda selle mis tahes osa; kehtestada Portaali või Teenuste teatud osade või funktsionaalsuse kasutamiseks piiranguid (näiteks andmemaht, üleslaadimise kiirus, talletatava sisu maht jms). Go Together teavitab Klienti ja Kasutajaid olulisematest muudatustest ette mõistliku aja jooksul enne nende jõustumist Go Together Facebook’I lehel.
9.10. Teenuste kättesaadavaks tegemise eesmärgil on Portaal ühendatud kolmandate osapoolte rakendustega, veebisaitide ja teenustega, millel võivad olla eraldiseisvad kasutus- ja privaatsustingimused. Go Together ei vastuta selliste rakenduste, veebisaitide ja teenuste sisu ja kasutamise tingimuse eest. Rakenduste, veebisaitide ja teenuste näited, mida Go Together enda portaalis kasutab: Google Maps, Google Places.
9.11. Kasutustingimustest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Võimalikke vaidlusi püüavad Kasutaja ja Go Together lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.